Afspraakbanen

Werkgevers, vakbonden en de overheid hebben in het Sociaal Akkoord afgesproken dat er de komende jaren 125.000 afspraakbanen komen. Dit zijn banen voor mensen die prima kunnen werken, maar door een arbeidsbeperking niet in staat zijn om zelfstandig 100% van het minimumloon te verdienen. Het gaat om mensen die een Wajong uitkering hebben, een Wsw-indicatie hebben of onder de Participatiewet vallen.

Loonwaardering

Bij een afspraakbaan wordt samen met de potentiële werkgever door middel van een loonwaardemeting de loonwaarde van de medewerker vastgesteld. Deze wordt uitgedrukt in een percentage van het minimumloon. Het resterende deel van het loon wordt in de vorm van een

loonkostensubsidie door de gemeente aan de werkgever betaald. Voordat de loonwaarde bepaald wordt, komt de kandidaat eerst op proef werken. Er hoeft dan geen loon betaald te worden. In de meeste gevallen wordt de loonwaarde jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Jobcoach

Om het financiële risico van ziekteverzuim zoveel mogelijk te beperken valt de medewerker onder de no-risk polis van het UWV. Met een no- risk polis wordt een groot deel van de loonkosten bij ziekte gedekt en is er geen risico op een verhoging van de ZW-premies.
Een medewerker met een arbeidsbeperking heeft vaak begeleiding nodig. Er wordt daarom een jobcoach aan de medewerker gekoppeld. Deze is in ieder geval 40 uur per jaar beschikbaar. Aan deze begeleiding zijn geen kosten verbonden. Ook is het onder voorwaarden mogelijk om als bedrijf zelf de jobcoaching uit te voeren en hiervoor een vergoeding te ontvangen. Mocht het nodig zijn om een werkplek aan te passen, dan zijn hier vergoedingen voor mogelijk.

Bedrijven of instellingen die een afspraakbaan willen creëren, maar niet precies weten hoe dat moet kunnen om een analyse van (afdelingen binnen) de organisatie vragen. Hierbij wordt advies gegeven over manieren waarop, door bijvoorbeeld een andere verdeling van werk, ruimte te bieden aan arbeidsbeperkten. Dit advies is kosteloos.

Niet alle kosten en vergoedingen voor de verschillende medewerkers op afspraakbanen zijn gelijk. Dat komt omdat een deel van de medewerkers valt onder de Participatiewet, een deel onder de Wajong en een deel onder de Wsw. Wedeka heeft de CV’s van mensen die behoren tot de doelgroep van de afspraakbanen. Wij kunnen voor u op zoek gaan naar kandidaten die het beste bij uw organisatie passen.